Statut Fundacji Edukacji i Rozwoju FEiR

(z dnia 28.02.2018.)

Home / Statut Fundacji Edukacji i Rozwoju FEiR

§1

 1. Fundacja nosi nazwę: „Fundacja Edukacji i Rozwoju FEiR”.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Joannę Katarzynę Rekowską zwaną dalej Fundatorem, oświadczeniem z dnia 05 marca 2018 roku złożonym w formie aktu notarialnego przed Notariuszem Marek Wypart, Rep. A nr 1053/2018. Akt ustanowienia Fundacji załączniki do niniejszego Statutu.

§2

 1. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst jednolity DZ. U. z 1991 r. Nr. 46 poz. 203 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§3

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Legnica.
 2. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

 1. Fundacja ma prawo powoływać stałe i czasowe oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa, łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład spółek i stowarzyszeń.

§5

 1. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
 2. Nazwa Fundacji brzmi Fundacja Edukacji i Rozwoju FEiR. W dalszej części Statutu używa się nazwy Fundacja.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
 4. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
 5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) lub słowno-graficznego oraz pieczęcią Fundacji, które korzystają z ochrony prawnej.

§6

 1. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.
 2. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudnić pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone.

§7

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sportu i Turystyki.

§8

 1. Celem działania Fundacji jest działalność społecznie użyteczna, obejmująca m.in. zadania w zakresie:
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa;
 • upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 • Działalność charytatywną,
 • Ochronę i promocję zdrowia,
 • Promocję i organizację wolontariatu,
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 • Ochronę i promocja zdrowia,
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie,
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz seniorów
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.,
 • Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce-gospodarczej,
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§9

 1. Cele Fundacji określone w § 8 realizowane są przez:
 • Organizowanie wydarzeń sportowych, festynów, festiwali, konferencji, warsztatów i innych wydarzeń publicznych,
 • Działalność edukacyjną, wydawniczą, informacyjną i badawczą,
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 • Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • Przyznawanie stypendiów,
 • Fundowanie nagród dla laureatów konkursów, turniejów i olimpiad,
 • Działalność wspomagająca wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • Finansowanie kosztów kursów i egzaminów z zakresie nauki języków obcych,
 • Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i klubami sportowymi,
 • Organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych związanych z edukacją, kulturą, kulturą fizyczną i sportem oraz propagowania zdrowego stylu życia,
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • Współpracę międzynarodową rozwijającą wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań,
 • Współpracę z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz z społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 1. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną w zakresie wymienionym § 8.

§10

 1. Przedmiotem działalności społecznej i celem działania fundacji są:
 • Działania związane z integracją społeczną i zawodową określonych kategorii osób w tym m.in.: osób bezdomnych, bezrobotnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, uchodźców i innych podległych wykluczeniu społecznemu, wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
 1. zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) lub osób z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, lub
 2. zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 • Realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%.

§11

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe, przekazane przez Fundatora oraz nabyte przez Fundację w czasie jej działania. który przeznaczony ma być na cele statutowe.
 2. Fundacja na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza środki majątkowe w kwocie 1000 złotych.

§12

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. Funduszu założycielskiego wniesionego przez fundatorów,
 2. Środków rzeczowe i środków pieniężnych pochodzących z dobrowolnych darowizn, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 3. Dotacji, subwencji oraz grantów,
 4. Zbiórek i innych społecznych akcji organizowanych przez lub na rzecz Fundacji,
 5. Odsetek od wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 6. Dywidend z tytułu uczestnictwa Fundacji w spółkach prawa handlowego,
 7. Działalności gospodarczej,
 8. Innych wpływów nie określonych powyżej.

§13

 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. W celu realizacji woli ofiarodawców mogą być tworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze.
 2. Dochody ze zbiórek i akcji społecznych mogą być wykorzystywane wyłącznie na finansowanie działań, dla których je podjęto.
 3. Dochody Fundacji służą realizacji celów statutowych Fundacji zgodnych ze sferą działalności pożytku publicznego i pokryciu kosztów jej działalności.
 4. Zabrania się:
 • Udzielania pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • Dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§14

 1. W przypadku powołania do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza także wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§15

 1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych w bankach.

§16

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§17

 1. Fundacja w ramach działalności pożytku publicznego prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w zakresie:
 • Organizowania, finansowania, dofinansowywanie: konferencji, seminariów, warsztatów specjalistycznych, obozów ogólnorozwojowych i naukowych a także konkursów, wystaw, aukcji, koncertów, kampanii reklamowych oraz innych form zapewniających realizację celów statusowych fundacji,
 • Organizowania konkursów edukacyjnych,
 • Przyznawania nagród i stypendiów,
 • Przygotowywania materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych w zakresie doradztwa edukacyjnego,
 • Współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celem Fundacji – w szczególności innymi Fundacjami i Stowarzyszeniami oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji,
 • Prowadzenia edukacji pozaszkolnej, szkoleń i kursów podnoszących kwalifikację,
 • Prowadzenia różnego rodzaju placówek oświatowych,
 • Prowadzenia kampanii społecznych, w szczególności promujących postawę rozwoju człowieka przez pogłębianie wiedzy na temat różnych dziedzin życia,
 • Działalności wydawniczej,
 • Współpracy z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołami i związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów Fundacji,
 • Pozyskiwania od sponsorów, darczyńców materiałów i sprzętu przydatnego w działaniach Fundacji oraz dysponowanie nimi.

§18

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 1. 12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 2. 21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 3. 52.Z – sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
 4. 03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 5. 21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 6. 11.Z – przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 7. 20.B – pozostałe badania i analizy techniczne;
 8. 11.Z – sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;
 9. 30.Z – działalność związana z organizacją targów wystaw, kongresów;
 10. 10.Z – działalność prawnicza;
 11. 20.Z – działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe;
 12. 21.Z – działalność związana z organizacją oceny ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
 13. 22.Z – działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
 14. 29.Z – pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
 15. 10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych;
 16. 2 – doradztwo związane z zarządzaniem;
 17. 20.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 18. 1 – reklama;
 19. 11.Z – działalność agencji reklamowych;
 20. 2 – badanie rynku i opinii publicznej;
 21. 12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych;
 22. 3 – pozostały transport lądowy pasażerski;
 23. 41.Z – transport drogowy towarów;
 24. 10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 25. 90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 26. 40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
 27. 91.Z – działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
 28. 30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

§19

 1. Fundacja gromadzi swoje fundusze w bankach lub w kasie.
 2. Stosunek pracy, rodzaj zatrudnienia, umowy cywilno-prawne, wysokość wynagrodzenia, ryczałt za przejazdy, diety itp. Prezesa Zarządu ustala, podpisuje, zawiera inny Członek Zarządu, a w przypadku powołania Rady Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji bądź za wiedzą Przewodniczącego Rady Fundacji dwóch członków Rady Fundacji równocześnie lub upoważnieni przez ww organy pełnomocnicy. Wysokość wynagrodzenia jest adekwatna do sytuacji finansowej Fundacji, zależna od realizowanych projektów i wyników finansowych i wykonywanej pracy.
 3. Stosunek pracy, rodzaj zatrudnienia, umowy cywilno-prawne, wysokość wynagrodzenia, ryczałt za przejazdy, diety itp. Członków Zarządu ustala Prezes Zarządu. Wysokość wynagrodzenia jest adekwatna do sytuacji finansowej Fundacji, zależna od realizowanych projektów, wyników finansowych i wykonywanej pracy.
 4. Wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Zysk lub nadwyżka bilansowa nie będzie dystrybuowana pomiędzy założycieli, fundatorów, pracowników, ale będzie przeznaczana na wzmocnienie potencjału Fundacji jako przedsiębiorstwa społecznego jako kapitał niepodzielny, a także na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.

§20

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

§21

 1. a) Zarząd może powołać Radę Fundacji.
  b) Radę Fundacji powołuje się obligatoryjnie w przypadku ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 członków.
 3. W skład Rady Fundacji wchodzą:
 4. Członkowie stali – Fundatorzy
 5. Członkowie niestali – osoby czasowo powołane do pełnienia funkcji w Radzie Fundacji
 6. Członkowie stali nie mogą być odwołani z Rady Fundacji.
 7. Rada Fundacji powołuje do pracy w Radzie Fundacji jako członków niestałych, osoby spośród grona sponsorów, darczyńców Fundacji lub osób w inny sposób wspierający idee Fundacji.
 8. Powołanie członka niestałego do Rady Fundacji następuje na okres 3 lat.
 9. Członkowie niestali mogą być powoływani do składu Rady Fundacji wielokrotnie.
 10. Członkowie Rady Fundacji:
 11. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 12. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 13. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§22

 1. Zebranie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji.
 2. Zebrania Rady Fundacji są protokołowane.
 3. Prezes Zarządu Fundacji może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§23

 1. Członek niestały może być odwołany w każdym czasie przez Przewodniczącego Rady Fundacji w drodze uchwały.
 2. Przewodniczący Rady Fundacji wybierany jest pośród stałych członków Rady Fundacji.
 3. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w skutek:
 4. śmierci,
 5. złożenia rezygnacji lub
 6. w przypadku pozbawienia praw publicznych członka Rady Fundacji,
 7. zakończenia kadencji członka niestałego Rady Fundacji.
 8. Rada Fundatora może odwołać jej członka niestałego w przypadku istotnego naruszenia postanowień Statutu lub z innego ważnego powodu, w szczególności zachowania, które godzi w dobre imię Fundacji lub osłabia zaufanie do niej.
 9. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w głosowaniu tajnym.
 10. Członek Rady Fundacji, którego członkostwo ustało z innych przyczyn niż śmierć, zobowiązany jest niezwłocznie wywiązać się z zobowiązań wynikających z pełnionej funkcji.

§24

 1. W przypadku powołania członka Rady Fundacji do Zarządu Fundacji, członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem przyjęcia stanowiska w Zarządzie Fundacji.

§25

 1. Członkowie niestali Rady Fundacji posiadają te same prawa i obowiązki co członkowie stali, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§26

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 2. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 4. Podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją oraz jej likwidacji, przy czym uchwała ta dla swojej ważności wymaga jednomyślności i obecności wszystkich członków Rady Fundacji.

§27

 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Każdy członek rady Fundatorów ma jeden głos.
 3. Dla ważności uchwał Rady Fundacji wymagana jest zwykła większość głosów członków Rady przy obecności co najmniej 2/3 aktualnej liczby członków, chyba, że odrębne przepisy lub Statut wymagana jednomyślności.
 4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego rady Fundacji.

§28

 1. Działalność w Radzie Fundacji ma charakter społeczny.

§29

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 Członków Zarządu, w tym:
  1. Prezesa Zarządu, zwanego „Prezesem Fundacji”;
  2. Wiceprezesa;
  3. Członka Zarządu.
 2. Osoby wymienione w art. 29 ust. 1, pkt. 1 – 3, zwani są członkami zarządu.
 3. Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.

§30

 1. Pierwszy zarząd powołuje Fundator.
 2. Powołania członków kolejnych Zarządów dokonuje ustępujący Zarząd, a w przypadku istnienia Rady Fundacji kompetencja ta należy do Rady Fundacji.
 3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, przy czym członek Zarządu może być powoływany na kolejną kadencję.
 4. Jeżeli z upływem 3-letniej kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie zostanie powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje, aż do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.
 5. Zarząd Fundacji wybiera ze swojego grona Prezesa.
 6. Członkiem Zarządu Fundacji mogą zostać osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§31

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszelkie sprawy niezastrzeżone Radzie Fundacji.
 2. W przypadku odstąpienia od powołania Rady Fundacji zgodnie z § 21 pkt 1a) wszelkie sprawy zastrzeżone w statucie dla Rady Fundacji należą do kompetencji Zarządu.
 3. Zarząd w szczególności:
 4. Reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 5. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych,
 6. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 7. Podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia lub odrzucenia subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 8. Tworzy i znosi oddziały terenowe i inne jednostki organizacyjne Fundacji,
 9. Powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji oraz określa w regulaminie zakres ich uprawnień i obowiązków,
 10. Ustala wielkość zatrudnienia oraz zasady wynagradzania pracowników Fundacji oraz jej jednostek organizacyjnych,
 11. Ustala pełnomocników Fundacji,
 12. Organizuje prace biura Fundacji,
 13. Przesyła sprawozdania roczne z pracy Fundacji właściwemu ministrowi w terminie wynikającym z ustawy o fundacjach jak również udostępnia sprawozdanie do publicznej wiadomości,
 14. Wszelkie zadania i kompetencje, których Statut nie zastrzega dla innych organów Fundacji.

§32

 1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. Ustanowienie pełnomocnika Fundacji wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.

§33

 1. Prezes Fundacji zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy.
 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§34

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostać z Fundacją w stosunku pracy lub być zatrudnieni na podstawie innych stosunków prawnych.
 2. Prezes Zarządu Fundacji zawiera z członkami Zarządu umowy w sprawie ich zatrudnienia w Fundacji, a z Prezesem Fundacji Umowę zawiera Fundator, Przewodniczący Rady Fundacji lub wyznaczony do tego pełnomocnik.
 3. Wynagrodzenie członków Zarządu będzie wypłacane bez naruszenia zasobów finansowych przekazanych przez Fundatora na fundusz założycielski Fundacji.

§35

 1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Zarządu.
 2. Obsługa administracyjna Zarządu należy do biura Fundacji.
 3. Biuro Fundacji podporządkowane jest Prezesowi Fundacji.
 4. Prezes Fundacji może powoływać dyrektora i pracowników Fundacji.

§36

 1. Zarządzanie Fundacją odbywa się na zasadach demokratycznych. Fundacja posiada ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy. Szczegółowe zasady działania ww. ciała w tym zarządzania opartego na partycypacji pracowników oraz jego skład osobowy ustala Zarząd.
 2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji z uwzględnieniem głosu ciała konsultacyjno-doradczego o którym mowa w § 36 ust.1.

§37

 1. Oświadczenia woli w sprawie dysponowania środkami finansowymi Fundacji do kwoty 10.000,00 zł mogą składać wszyscy członkowie zarządu jednoosobowo.
 2. Oświadczenia woli w sprawie dysponowania środkami finansowymi Fundacji powyżej kwoty 10.000,00 zł składa dwóch członków zarządu działających łącznie.
 3. Do zawierania wszelkich umów w imieniu Fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes, Wiceprezes lub Członek Zarządu.
 4. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka zarządu.

§38

 1. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje przez:
 2. Rezygnację złożoną na piśmie Prezesowi Fundacji, a w przypadku Prezesa Fundacji – Fundatorowi lub Przewodniczącemu Rady Fundacji,
 3. Śmierć członka Zarządu.
 4. Członek Zarządu, którego członkostwo ustało z innych przyczyn niż śmierć, zobowiązany jest niezwłocznie wywiązać się z zobowiązań wynikających z pełnionej funkcji.
 5. Zapis ust. 1 nie narusza § 27 ust. 2 Statutu.

§39

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych na realizację tych celów i na spłatę zobowiązań.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji przy czym uchwała ta dla swojej ważności wymaga jednomyślności i obecności na posiedzeniu wszystkich członków Rady Fundacji.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony na cel dobroczynny.

§40

 1. Odpis uchwały o likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji przesyła Ministrowi właściwemu do spraw Finansów.

§41

 1. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji w tym i celów Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały bezwzględną większością głosów przy czym uchwała ta dla swojej ważności wymaga obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§42

 1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, pierwszy kończy się z dniem 31 grudnia 2018 roku.

§43

 1. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją, jak również podziału Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały, przy czym uchwała ta dla swojej ważności wymaga jednomyślności i obecności wszystkich członków Rady Fundacji;
 2. Połączenie się Fundacji z inną fundacją może nastąpić jedynie w razie zgodności statusowych celów takiej fundacji z celami wymienionymi w niniejszym Statucie.

§44

 1. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdania ze swej działalności.

Pozostań w kontakcie

Dowiedz się o aktualnych projektach jakimi się zajmujemy.

Aliquam erat volutpat. Pellentesque in accumsan ante. Curabitur semper felis ut sagittis pulvinar. Etiam nunc dolor, fermentum sed felis tincidunt, lacinia molestie tortor. Etiam quis facilisis ligula. Integer pharetra mollis nisl et luctus. Nulla maximus hendrerit biben dum. Vestibulum mollis et ante sed blandit.Etiam ac felis scelerisque, placerat sapien nec.

Have a minute?

Start following us. Get the latest news and events, tell
your friends about it.

Twitter

Have an hour?

Become volunteer today – learn skills and meet
new friends. Help to support our goal.

Volunteer

Have a bit longer?

Become member today – say your word in our work. Together we are powerful.

How to join